Nebezpečné zboží lze bezpečně přepravovat letecky za předpokladu, že jsou přijaty a striktně dodržovány určité obecné principy

Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží letecky

Obecné zásady letecké přepravy nebezpečného zboží jsou stanoveny v ICAO Annexu 18 – “The Safe Transport of Dangerous Goods by Air” k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, jejíž smluvní stranou je i Česká republika. ICAO Technické instrukce pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží letecky / “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284) rozšiřují základní ustanovení Annexu 18 a obsahují detailní pokyny nutné pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží  letecky.


Náležitá klasifikace nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží je rozděleno do devíti tříd a některé třídy se dále dělí na divize, podle charakteristických vlastností – typu nebezpečí, které představují. Detailní seznam nebezpečného zboží je uveden v ICAO Technických instrukcích pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží letecky / „Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284), u každé látky či předmětu nebezpečné povahy je uvedeno UN číslo, přesný zasílací název, třída a divize do které příslušná látka patří, její akceptovatelnost pro leteckou dopravu a za jakých podmínek. ICAO Technické instrukce rovněž obsahují podrobná ustanovení pro provádění klasifikace nebezpečného zboží. 


Zakázané nebezpečné zboží není přepravováno letecky

Některé položky nebezpečného zboží byly určeny jako příliš nebezpečné pro leteckou dopravu a jsou proto pro leteckou dopravu zakázané za všech okolností. Další položky nebezpečného zboží jsou za normálních okolností pro leteckou dopravu zakázány, ale ve striktně vymezených případech jim mohou dotčené státy udělit schválení, případně úlevu z Technických instrukcí ICAO. Některé další položky nebezpečného zboží je povoleno dopravovat pouze v nákladním letadle (CAO) a mnoho dalších položek nebezpečného zboží může být  dopravováno jak v nákladním letadle, tak v letadle s cestujícími, ale pouze za dodržení podrobných postupů a podmínek stanovených v ICAO Technických instrukcích. 


Použití obalů splňujících stanovené specifikace a dodržování omezení množství na dané balení

Obal je důležitým prvkem bezpečné letecké dopravy nebezpečného zboží. ICAO Technické instrukce stanoví obecné požadavky na balení a jednotlivé balicí instrukce. Tyto dva prvky společně zaručují, že bezpečnost nebezpečného zboží přepravovaného letecky je zajištěna jeho obalem a způsobem, jakým je zabaleno. Balicí instrukce určují v naprosté většině použití UN obalů (obaly, které musí předem projít ověřením jejich odolnosti testováním). UN obaly nejsou požadovány pouze ve vymezených případech, jako je přeprava nebezpečného zboží v omezeném množství (“Limited Quantities”), kdy jsou použity ustanovení balicí instrukce s prefixem písmene  “Y” určené pro  “Limited Quantity”. Balicí instrukce většinou poskytují široký výběr kombinovaných obalů (skládajících se z vnitřního a vnějšího obalu) a  jednoduchých obalů. Množstevní limity v jednom balení jsou striktně kontrolovány.


Označení balení a opatření štítky

Balení obsahující nebezpečné zboží musí být označeno předepsaným způsobem vyjmenovanými základními informacemi včetně přesného zasílacího názvu a UN čísla a opatřeno výstražnými štítky a štítky pro pozemní obsluhu.


Správné vyplnění deklarace odesílatele o nebezpečném zboží

Odesilatel nebezpečného zboží  je při podávání zásilky k letecké přepravě odpovědný za poskytnutí všech příslušných informací týkajících se zásilky nebezpečného zboží provozovateli letecké dopravy na předepsaném formuláři – “Deklarace odesilatele o nebezpečném zboží” / “Shipper´s Declaration for Dangerous Goods”. Odesilatel musí zaručit, že deklarace je vyplněna přesně, je náležitě podepsána a zásilka nebezpečného zboží byla připravena zcela v souladu se všemi příslušnými předpisy pro nebezpečné zboží. 

Náležitě vyplněná deklarace odesilatele o nebezpečném zboží zajišťuje, aby všechny strany zapojené do přepravního řetězce byly informovány o tom, jaké nebezpečné zboží přepravují, jak ho správně naložit a manipulovat s ním a rovněž byly řádně připraveny i v málo pravděpodobném případě, že dojde k incidentu nebo nehodě ať již za letu nebo na zemi.  


Dodržování bezpečné manipulace a správného nakládání do letadla

ICAO Technické instrukce stanovují požadavky na postupy pro příjem nebezpečného zboží a rovněž procedury při  jeho skladování a nakládání.


Velitel letadla je informován o umístění nebezpečného zboží na palubě letadla

Zásilka nebezpečného zboží musí být vždy uvedena na formuláři “Hlášení kapitánovi” / „Notification to Captain“ (NOTOC), který zajišťuje, že velitel letadla je informován o nebezpečném zboží naloženém do letadla, jeho konkrétní pozici v nákladovém prostoru a o nouzových postupech při události způsobené nebezpečným zbožím.


Odhalení nedeklarovaného nebezpečného zboží

V zavazadlech i ve zboží podávaných k letecké přepravě se mohou vyskytnout předměty a látky, které není povoleno přepravovat letecky pro jejich nebezpečné vlastnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost letecké dopravy.  Proto je třeba důsledně uplatňovat bezpečnostní opatření při příjmu nákladu i zavazadel cestujících  k přepravě  a všichni pracovníci podílející se na procesu letecké dopravy musí provádět opatření k odhalení případného nedeklarovaného nebezpečného zboží.

Kromě toho musí být cestujícím poskytnuty informace ohledně “skrytého nebezpečného zboží”, aby jim pomohly rozpoznat nebezpečné zboží, které není povoleno mít u sebe nebo v jejich zavazadlech. Podobná informace musí být rovněž poskytnuta osobám podávajícím k letecké přepravě náklad.


Výcvik

Výcvik je základním nástrojem k dosažení porozumění filozofii přepravy nebezpečného zboží a k dosažení kompetentnosti  pro aplikaci požadavků  stanovených v Technických instrukcích ICAO. Všechen personál vykonávající jakoukoli funkci v letecké dopravě nebezpečného zboží musí obdržet a úspěšně absolvovat odpovídající výcvik, s cílem zajistit, že všichni zaměstnanci jsou v rámci své odpovědnosti náležitě kompetentní k výkonu funkce v oblasti nebezpečného zboží.  


Hlášení o události nebo nehodě

Události a nehody s nebezpečným zbožím musí být hlášeny, aby vyšetřování prováděné příslušným úřadem mohlo určit příčinu a přijmout nápravná opatření k zabránění opakování události nebo nehody.