V rámci nebezpečného zboží existují různé kategorie

 • nebezpečné zboží zakázané pro leteckou dopravu za všech okolností
 • nebezpečné zboží vyloučené až na výjimky z letecké dopravy, které může být přepravováno pouze pokud mu dotčené státy udělí schválení, případně úlevu z Technických instrukcí ICAO
 • nebezpečné zboží, které může být přepravováno letecky, ale pouze v nákladním letadle (CAO)
 • nebezpečné zboží, které může být  přepravováno jak v nákladním letadle, tak v letadle s cestujícími, ale pouze za dodržení podrobných postupů a podmínek stanovených v ICAO Technických instrukcích pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží letecky (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air – ICAO Doc 9284)

Co je to nebezpečné zboží?

Nebezpečné zboží jsou předměty nebo látky, které mohou ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny na seznamu nebezpečného zboží v Technických instrukcích ICAO/ “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284) nebo které jsou takto v těchto instrukcích klasifikovány.

Náklad obsahující nebezpečné zboží podléhá vnitrostátním a mezinárodním předpisům. Takový náklad musí být řádně deklarován a jasně označen jako náklad obsahující nebezpečné zboží. Náklad deklarovaný pod obecným popisem může obsahovat nebezpečné předměty nebo látky, které nejsou přímo patrné.

Mohou to být běžné položky jako: 

 • automobilové náhradní díly mohou obsahovat motory se zbytky paliva, mokré nebo lithiové baterie, stlačený plyn, hasicí přístroje, nafukovací vaky airbagů, hořlavá lepidla, barvy atd.
 • bateriemi poháněná zařízení/vybavení mohou obsahovat mokré nebo lithiové baterie 
 • chemikálie mohou obsahovat položky splňující kterékoli z kritérií pro nebezpečné zboží, zejména hořlavé kapaliny, hořlavé pevné látky, oxidační látky a organické peroxidy, toxické látky, žíraviny 
 • servisní zásilky COMAT (company materials) náhradní díly pro opravu a údržbu letadel mohou obsahovat chemické generátory kyslíku, různé nádoby se stlačeným plynem (kyslík, oxid uhličitý, dusík, hasicí přístroje), aerosoly, baterie, hořlavé tekutiny, další položky jako světlice, záchranné prostředky, magnetický materiál atd.
 • vrtné a těžební zařízení může obsahovat výbušniny a jiné nebezpečné zboží
 • elektrická/elektronická zařízení mohou obsahovat zmagnetizované materiály nebo rtuť ve spínacích zařízeních, mokré baterie, lithiové baterie, palivové články 
 • zmražená embrya mohou obsahovat zkapalněný dusík nebo suchý led (Carbon dioxide, solid (dry ice))
 • zmražené ovoce a zelenina mohou být zabaleny v suchém ledu  (Carbon dioxide, solid (dry ice))
 • části strojních zařízení mohou obsahovat lepidla, barvy, rozpouštědla, mokré a lithiové baterie, rtuť, lahve se stlačeným nebo zkapalněným plynem atd.
 • léčiva  mohou obsahovat položky splňující kterékoli z kritérií pro nebezpečné zboží, zejména radioaktivní materiál, hořlavé kapaliny, hořlavé pevné látky, oxidační látky, organické peroxidy, toxické látky, žíraviny
 • vybavení automobilového nebo motocyklového závodního týmu může obsahovat motory, karburátory, palivové nádrže, které obsahují zbytkové palivo, hořlavé aerosoly, lahve se stlačeným plynem, mokré baterie, lithiové baterie atd.
 • filmová a jevištní technika a vybavení pro speciální efekty mohou obsahovat hořlavé látky, výbušniny a další nebezpečné zboží

Třídy nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží dělíme podle charakteristických vlastností – typu nebezpečí, které představují,  do devíti tříd, některé třídy se dále dělí na divize. Detailní seznam nebezpečného zboží je uveden v ICAO Technických instrukcích pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží letecky / „Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284) a jsou v něm uvedeny třída a divize do které příslušná látka patří, její akceptovatelnost pro leteckou dopravu a za jakých podmínek.

Aby bylo zajištěno, že balení obsahující nebezpečné zboží budou jasně identifikována včetně varování na potenciální nebezpečí, aniž by se spoléhalo na informace v průvodní dokumentaci, jsou obaly nebezpečného zboží označeny základními informacemi, včetně přesného přepravního názvu, UN čísla, výstražných štítků vyjadřujících veškerá potenciální nebezpečí obsahu a štítků pro pozemní obsluhu.


Jak jinak mohu zjistit, zda je zboží nebezpečné?

 1. Hledejte na obalu výstražný štítek ve tvaru kosočtverce.
 2. Pokud štítek nevidíte, hledejte UN číslo, které bude ve tvaru písmen “UN” následované čtyřmi číslicemi – jako např. UN 2844 nebo UN 1748. 
 3. Podívejte se, zda je na obalu napsána třída nebezpečnosti – bude to text jako např. “třída 8” nebo “žíravina”.
 4. Pokud předpokládáte, že by předměty/látky mohly být nebezpečné, ale nemůžete najít žádný z výše popsaných indikátorů, vyhledejte na internetu bezpečnostní list “Material safety data sheet” (MSDS).
 5. Je také možno vyhledat informace online zadáním výrobce vašeho produktu, poté písmen “MSDS”, a pak názvu produktu.
 6. Pokud máte k dispozici MSDS, hledejte na něm informace “UNxxxx”, třída nebezpečnosti a informace pro přepravu. 
 7. Rovněž je také možno kontaktovat výrobce nebo distributora prostřednictvím informačního telefonního čísla pro zákazníky, které najdete na většině výrobků pro domácnost. 
 8. Váš letecký dopravce nebo spedice mohou také zodpovědět vaše dotazy týkající se nebezpečného zboží.